Stadgar

Green Devils stadgar

§1. Verksamhetsbeskrivning

Green Devils ska med sina resurser verka för att stödja Björklövens ishockeyverksamhet. Green Devils skall även verka för att bibehålla en levande, positiv och våldsfri supporterkultur. Detta gäller både på läktarna och utanför arenorna. Green Devils är opolitisk samt ideell.

§2. Medlem

För att vara berättigad medlemskap i Green Devils krävs lojalitet i själ och hjärta mot moderklubben, Björklöven, och mot supporterklubben. Medlemskap beviljas endast av styrelsen i GD. Styrelsen har rätt till att utesluta medlemmar som inte uppfyller dessa krav.

§3. Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas per verksamhetsår. Medlemsavgiften bestäms på årsmötet.

§4. Beslutsorgan

Green Devils beslutande organ är:

  1. Årsmötet
  2. Styrelsen

§5. Årsmötet

Årsmötet hålls i anslutning till säsongsavslutning.

§6. Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte skall ske minst två veckor innan årsmötet. Kallelsen sker via hemsidan http://www.greendevils.nu.

§7. Styrelsen

Under säsong leds Green Devils verksamhet utav en förtroendevald styrelse. Styrelsen är sammansatt av årsmötet. Styrelsen ska bestå av en ordförande och ett antal ledamöter. Efter årsmötet bestämmer styrelsen själv utseendet. Om någon styrelsemedlem inte fullföljer eller missköter sina åtaganden under pågående verksamhetsår, äger styrelsen med majoritet rätten att utesluta vederbörande ur styrelsen.

§8. Ordförandeposten

Sittande ordförande skall alltid nominera två kandidater till ordförandeposten vid årsmötet. Sittande ordförande får nominera sig själv.

§9. Verksamhets- och budgetår

Green Devils verksamhets- och budgetår är från 1 juni till och med 31 maj.

§10. Revision

Kassören är ansvarig för att revision sker.

§11. Beslut och omröstning

Beslut fattas efter omröstning. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid händelse av lika röstantal har ordförande utslagsröst.

§12. Stadgefrågor

Stadgarna kan endast ändras vid ett årsmöte

§13. Upplösning

För att en upplösning av IF Björklövens supporterklubb (Green Devils) kan ske krävs röster av minst ¾ av årsmötet. Klubbens tillgångar överlämnas då till den sittande ordföranden i moderklubben IF Björklöven.