Stadgar

Green Devils stadgar – antagna 10 juli 2023

§1. Verksamhetsbeskrivning

Green Devils ska med sina resurser verka för att stödja Björklövens ishockeyverksamhet. Green Devils skall även verka för att bibehålla en levande, positiv och våldsfri supporterkultur. Detta gäller både på läktarna och utanför arenorna. Green Devils är opolitisk samt ideell.

§2. Medlem

För att vara berättigad medlemskap i Green Devils krävs lojalitet i själ och hjärta mot moderklubben, Björklöven, och mot supporterklubben. Medlemskap beviljas endast av styrelsen i GD. Styrelsen har rätt till att utesluta medlemmar som inte uppfyller dessa krav.

§3. Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas per verksamhetsår. Medlemsavgiften bestäms på årsmötet.

§4. Beslutsorgan

Green Devils beslutande organ är:

  1. Årsmötet
  2. Styrelsen

§5. Årsmötet

Årsmötet hålls i anslutning till IF Björklövens säsongsavslutning. Dock senast sista juni.

§6. Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte skall ske minst två veckor innan årsmötet. Kallelsen sker via mail och/eller SMS med hänvisning till hemsidan https://www.greendevils.nu. Föredragningslista, motioner och övriga handlingar ska finnas tillgängliga till styrelsen senast en (1) vecka före årsmötet. Styrelsen ansvarar för att de frågor som ska behandlas är beredda i god tid innan årsmötet. Handlingar och inkomna motioner skickas till medlemmar på begäran. Frågor som inte upptagits i föredragningslistan vid utlysning av årsmötet får endast behandlas om två tredjedelars (2/3) majoritet av närvarande medlemmar beslutar så.

§7. Styrelsen

Under säsongen leds Green Devils verksamhet av en förtroendevald styrelse. Styrelsen tillsätts av årsmötet. Styrelsen ska bestå av en ordförande och ett ej specificerat antal ledamöter. Efter årsmötet utser styrelsen själv de olika posterna. Årsmötet röstar om ordförande i den nytillträdda styrelsen.

§8. Ordförandeposten

Sittande ordförande skall alltid nominera två kandidater till ordförandeposten vid årsmötet. Sittande ordförande får nominera sig själv.

§9. Extra årsmöte

Styrelsen kan besluta att kalla till extra årsmöte. Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om en tredjedel av styrelsen så begär. För extra årsmöte gäller samma stadgar som för ordinarie årsmöte med tillägget att extra årsmöte endast behandlar de frågor som föranlett dess utlysande. 

§10. Verksamhets- och budgetår

Green Devils verksamhets- och budgetår är från 1 juni till och med 31 maj. 

§11. Revision

Kassören är ansvarig för att revision sker. 

§12. Beslut och omröstning

Beslut fattas efter omröstning. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid händelse av lika röstantal har ordförande utslagsröst. 

§13. Stadgefrågor

Stadgarna kan endast ändras vid ett årsmöte.

§14. Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen Green Devils fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet på två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten. Föreningens tillgångar överlämnas då till IF Björklöven.